Общи условия

Oбщи условия за основните видове мрежи и услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „ЕСКОМ“ ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕСКОМ“ ООД ЗА ПРЕНОС НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ ЧРЕЗ КАБЕЛНА МРЕЖА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ “EСКОМ” ООД И КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА  УСЛУГА (в сила от 25.05.2018 г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на географски номера

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимно свързване

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет

Параметри за качество на предоставяните услуги

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Цени за терминиране на повиквания в мрежата на​ "ЕСКОМ" ООД  в сила от 01.07.2021

За оператори на ЕСМ

Общи условия за целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи

Приложение № 1 – Заявление за предоставяне на информация за съществуващи ЕСМ и сключване на индивидуален договор;

Приложение № 2 - Заявление за проучване на техническа възможност за предоставяне на достъп до и ползване на Стълбовната мрежа и Подземната тръбна мрежа;

Приложение № 3 – Заявление за предоставяне на договор за ползване;

Приложение № 4 - Ценова листа;

Приложение № 5 - Технически изисквания.

АРХИВ

Интерфейси

Технически изисквания на интерфейсите за свързване

Технически изисквания на интерфейсите за свързване - PON