Общи условия

Oбщи условия за основните видове мрежи и услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „ЕСКОМ“ ООД

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕСКОМ“ ООД ЗА ПРЕНОС НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ ЧРЕЗ КАБЕЛНА МРЕЖА

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на географски номера

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера


ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимно свързване

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет

Параметри за качество на предоставяните услуги

АРХИВ

Изменения на общи условия за основните видове мрежи и услуги в сила от 25 май 2018г.

Проект на изменение на Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители
на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „ЕСКОМ“ ООД
(в сила от 25.05.2018 г.)

Проект на изменение на ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕСКОМ“ ООД ЗА ПРЕНОС НА
РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ ЧРЕЗ КАБЕЛНА МРЕЖА
(в сила от 25.05.2018 г.)

 ?>